Regulamin

REGULAMIN

 

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy pod marką Kod Emocji, dostępny pod adresem internetowym Kodemocji.pl, prowadzony jest przez Kod Emocji S.C. Dariusz Chwiejczak, Marta Kuśpit, Michał Babiak, Piaseczno 05-500, ul. Kineskopowa 1G/202, NIP: 1231509589

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 DEFINICJE

Sprzedawca – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Kod Emocji S.C., podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i usług

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kodemocji.pl

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna w ramach Sklepu, dla której przedmiot sprzedaży nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konto klienta – indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez KOD EMOCJI S.C. W nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Rejestracja – proces umożliwiający założenie indywidualnego konta Klienta, na którym zebrane są dane o Kliencie, do którego Klient ustanawia własne hasło.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie umowy o świadczenie usług do wybranych cech Produktu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.)

 

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. 1. Do korzystania ze Sklepu Kod Emocji konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego z przeglądarką, mającego dostęp do sieci Internet.

 2. Do korzystania ze strony internetowej kodemocji.pl wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych cookies. Wyłączenie plików cookies uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej kodemocji.pl.

 

§4. INFORMACJE OGÓLNE

 1. 1. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Serwis Kod emocji oferuje autorskie szkolenia i warsztaty. Przeglądanie asortymentu Sklepu wymaga zalogowania się na swoje Konto. Składanie zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto – zawierają podatek VAT. W pierwszym etapie działalności spółka zwolniona jest z podatku VAT, aż do osiągnięcia przychodów 200.000 zł 

 4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt utrzymania środowiska informatycznego, koniecznego do dostarczenia usługi, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 

§5. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Dobrowolnej rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

 2. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon oraz ustanawia hasło do swojego konta.

 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i prawidłowego hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. W trakcie rejestracji Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Kod Emocji treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z naszymi usługami.

 

§6. UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane.

 

§7. DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówiony towar/usługa jest dostarczany na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

 2. Klient odbiera zamówioną usługę (warsztaty lub szkolenie) poprzez dostęp do aktywowanej usługi. Jeśli zakupione zostaną warsztaty stacjonarne, klient odbiera usługę poprzez stawienie się na warsztatach pod wskazanym adresem.

 3. Uruchomienie zamówionej usługi odbywa się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy. Możliwe jest opóźnienie w uruchomieniu usługi spowodowane przepustowością łącza dostępowego do Internetu, wydajnością serwerów pośredniczących lub atakiem DDOS na serwery partnerskie. Jeśli opóźnienie będzie dłuższe niż 12 godzin należy złożyć reklamację lub poinformować o tym Sprzedawcę na adres email: biuro@kocemocji.pl 

 4. Wyłączona jest odpowiedzialność Kod Emocji S.C. za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres. 

 

§8. PŁATNOŚCI, FAKTURY

 1. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy Kod Emocji S.C. lub kartą płatniczą, lub elektronicznie za pośrednictwem serwisu obsługi płatności PayU.

 2. Na żądanie Klienta Kod Emocji S.C. wystawi fakturę bez podpisu Klienta za świadczone usługi i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT wystawienie faktury VAT w terminie późniejszym na podstawie paragonu jest niemożliwe. W pierwszym etapie działalności usługi zwolnione są z VAT aż do osiągnięcia przychodów 200.000 zł

 

§9. ZWROT TOWARU

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru/usługi, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

 2. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – Kontakt.

 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zakupu, który jest jednocześnie dniem dostarczenia usługi Konsumentowi.

 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru Klient zobowiązuje się do odesłania towaru do Sprzedawcy na swój koszt, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy. Jeśli klient dokonuje zwrotu usługi świadczonej elektronicznie, w dniu złożenia oświadczenia o zwrocie powinien wyrejestrować się z usługi oraz wykasować z dysku swojego komputera wszelkie materiały, które zostały pobrane z serwisu kod emocji.pl w ramach świadczenia tej usługi.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi cenę towaru nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Kod emocji (KOD EMOCJI S.C.) zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty otrzymanej na rachunek (jest to kwota zapłacona przez Klienta pomniejszona o prowizję operatora płatności).

 7. Jeśli zakupionym towarem jest usługa szkoleniowa, zwrot będzie niemożliwy po całkowitym ukończeniu szkolenia – czyli całkowitym odebraniu usługi.

 

§10. REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z działaniem usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej kodemocji.pl Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@kodemocji.pl

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy wraz z uzasadnieniem.

 3. KOD EMOCJI S.C. ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź operatorowi, za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

 

§11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane oraz administrowane przez KOD EMOCJI S.C.. Klient, podając dobrowolnie dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez KOD EMOCJI S.C. w celu prawidłowego świadczenia usługi.

 2. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę na koncie Klienta.

 3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Kod emocji uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32, 35 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności na niniejszej stronie powyżej.

 

§12. PRAWA AUTORSKIE

 1. 1. Strona internetowa kodemocji.pl jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie KOD EMOCJI S.C.

 2. KOD EMOCJI S.C. oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej kodemocji.pl, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną KOD EMOCJI S.C. bądź podmiotów trzecich.

 3. Wyłącza się możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością KOD EMOCJI S.C., o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody.

 

§13. ZMIANY REGULAMINU

 1. 1. Kod emocji zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

 2. Kod emocji poinformuje o zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.

 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej.

 4. Korzystanie przez Klienta z usług Kod Emocji po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

 5. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycji uruchomienia usługi nie wpływają na sposób jej realizacji.

 

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej kodemocji.pl w zakładce Regulamin i Polityka prywatności (link znajduje się w stopce strony).

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.

 3. 3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.

 4. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną.

 5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień.

 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kod Emocji S.C..

 7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Copyright: 2020 KOD EMOCJI S.C. | Regulamin i polityka prywatności